Αμαλιάδα

Πληροφορίες για το νέο ΕΠΑΛ

Ο θεσμός του Επαγγελματικού Λυκείου

Από το σχολικό έτος 2013-2014 και εφεξής η λειτουργία του Επαγγελματικού Λυκείου διέπεται κατά κύριο λόγο από τους νόμους:

Θεσμικό Πλαίσιο λειτουργίας Νέου ΕΠΑΛ

Η λειτουργία του Επαγγελματικού Λυκείου έχει σκοπό:

 • την παροχή γενικής παιδείας υψηλού επιπέδου, που θα συμβάλλει στην ισόρροπη γνωστική, συναισθηματική, πνευματική και σωματική ανάπτυξη όλων των μαθητών,
 • την προαγωγή της κριτικής σκέψης, της πρωτοβουλίας, της δημιουργικότητας και των ικανοτήτων των μαθητών,
 • την καλλιέργεια της εθνικής, θρησκευτικής και πολιτισμικής μας κληρονομιάς αλλά και η προετοιμασία των νέων για την κοινωνία των ευρωπαίων πολιτών,
 • το σεβασμό των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, της διαφορετικότητας και της πολιτισμικής ετερότητας στο πλαίσιο μιας πολυπολιτισμικής κοινωνίας,
 • την ενδυνάμωση των αξιών της ελευθερίας, της δημοκρατίας, της συλλογικότητας και της αλληλεγγύης και η διαμόρφωση συνείδησης ενεργού πολίτη,
 • τη διασφάλιση της ισορροπίας στη σχολική ζωή ούτως ώστε οι μαθητές να έχουν τη δυνατότητα να συνδυάζουν τη γνώση, τον ελεύθερο χρόνο, τη δημιουργία και τη συμμετοχή,
 • την καλλιέργεια των βασικών κοινωνικών δεξιοτήτων που είναι αναγκαίες για την ανάπτυξη της προσωπικότητας και την κοινωνική ένταξη,
 • την παροχή ολοκληρωμένων επαγγελματικών γνώσεων και δεξιοτήτων για την πρόσβαση στην αγορά εργασίας,
 • την ενδυνάμωση της δυνατότητας παρακολούθησης των εργασιακών εξελίξεων, καθώς και της δυνατότητας πρόσληψης και αφομοίωσης των νέων τεχνολογικών και επαγγελματικών γνώσεων, δεξιοτήτων και ικανοτήτων στο πλαίσιο της Δια Βίου Μάθησης,
 • τη δυνατότητα επαγγελματικής ανέλιξης μέσω σπουδών σε ανώτερη εκπαιδευτική βαθμίδα και
 • την ανάπτυξη δράσεων που διασφαλίζουν την ποιότητα της τεχνικής - επαγγελματικής εκπαίδευσης.

Διάρθρωση σπουδών

Το Επαγγελματικό Λύκειο προσφέρει δύο κύκλους σπουδών, οι οποίοι ανήκουν στο τυπικό εκπαιδευτικό σύστημα:

 • το "Δευτεροβάθμιο Κύκλο Σπουδών" και
 • το "Μεταλυκειακό έτος", την "Τάξη Μαθητείας".

Δευτεροβάθμιος Κύκλος Σπουδών

Στο «Δευτεροβάθμιο Κύκλο Σπουδών» στα Ημερήσια ΕΠΑΛ λειτουργούν οι Α', Β' και Γ' τάξεις.

Το πρόγραμμα διδασκαλίας της Α'τάξης περιλαμβάνει κοινά για όλους τους μαθητές μαθήματα γενικής παιδείας, μαθήματα προσανατολισμού και μαθήματα επιλογής. Στη Β' τάξη οι μαθητές επιλέγουν Τομέα και και στη Γ' τάξη την αντίστοιχη Ειδικότητα.

epalhierarchy new2

Μεταλυκειακό έτος - Τάξη Μαθητείας

Στο Μεταλυκειακό έτος - Τάξη Μαθητείας (εκπαίδευση στο χώρο εργασίας) εφαρμόζεται:

 • πρόγραμμα εργαστηριακών μαθημάτων της ειδικότητας επτά (7) συνολικά ωρών, το οποίο διδάσκεται στη σχολική μονάδα του ΕΠΑΛ ή του ΕΚ, από εκπαιδευτικό προσωπικό του ΕΠΑΛ ή του ΕΚ για ένα διδακτικό έτος και
 • "Πρόγραμμα εκπαίδευσης στο χώρο εργασίας - Μαθητεία σε εργασιακό χώρο" είκοσι οκτώ (28) ωρών εβδομαδιαίως, επιμερισμένο σε τουλάχιστον τέσσερις (4) ημέρες για ένα σχολικό έτος. Η συνολική διάρκεια του προγράμματος μαθητείας είναι εννέα (9) μήνες.

Τίτλοι Σπουδών και Επαγγελματικά Δικαιώματα

Στους αποφοίτους του "Δευτεροβάθμιου Κύκλου Σπουδών" του Επαγγελματικού Λυκείου χορηγείται:

 • Απολυτήριο Επαγγελματικού Λυκείου, ισότιμο με το Απολυτήριο Γενικού Λυκείου, τόσο για την πρόσβαση στην Ανώτατη Εκπαίδευση (Πανεπιστήμια & ΤΕΙ), όσο και για την πρόσληψη στον ευρύτερο δημόσιο τομέα, μετά τις ενδοσχολικές εξετάσεις, και
 • Πτυχίο Ειδικότητας επιπέδου 4, μετά από ενδοσχολικές εξετάσεις, το οποίο εξασφαλίζει το δικαίωμα να λάβουν άδεια άσκησης επαγγέλματος και πρόσβαση στην αγορά εργασίας. Επίσης οι απόφοιτοι του ΕΠΑΛ έχουν τη δυνατότητα εγγραφής στα ΙΕΚ σε τμήματα αντίστοιχης ειδικότητας με αυτή του πτυχίου τους στο 3ο Εξάμηνο.

Οι απόφοιτοι της "Τάξης Μαθητείας" λαμβάνουν Πτυχίο Ειδικότητας επιπέδου 5 μετά την ολοκλήρωση των διαδικασιών πιστοποίησης των προσόντων τους από τον Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π.

Οριζόντια διασύνδεση ΕΠΑΛ και Γενικού Λυκείου

Στη Β' τάξη εγγράφονται οι προαγόμενοι από την Α' τάξη του Γενικού ή του Επαγγελματικού Λυκείου. Οι προαγόμενοι από την Α' Τάξη του Επαγγελματικού Λυκείου δικαιούνται να εγγραφούν στη Β' Τάξη του Γενικού Λυκείου.

connection new 1

Τάξη Μαθητείας

Στην "Τάξη Μαθητείας" εφαρμόζεται πρόγραμμα του εργαστηριακού μαθήματος "Ενισχυτική Εργαστηριακή Εκπαίδευση της Μαθητείας" επτά (7) συνολικά ωρών, το οποίο διδάσκεται στη σχολική μονάδα του ΕΠΑΛ, καθώς και τις σχολικές μονάδες του ΟΑΕΔ, από εκπαιδευτικό προσωπικό του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων και του ΟΑΕΔ για διάρκεια ενός σχολικού έτους.

Στην "Τάξη Μαθητείας" εφαρμόζεται "Πρόγραμμα εκπαίδευσης στο χώρο εργασίας ? Μαθητεία σε εργασιακό χώρο" είκοσι οκτώ (28) ωρών εβδομαδιαίως, επιμερισμένο σε τουλάχιστον τέσσερις (4) ημέρες για ένα σχολικό έτος.

Το "Πρόγραμμα εκπαίδευσης στο χώρο εργασίας ? Μαθητεία σε εργασιακό χώρο" διέπεται από σύμβαση, που συνάπτεται μεταξύ του ΟΑΕΔ και του εργοδότη (φυσικό ή νομικό πρόσωπο, ιδιωτικού ή δημοσίου δικαίου), με επιπρόσθετα κίνητρα πρόσληψης του Μαθητευόμενου μετά το πέρας της μαθητείας. Το εργαστηριακό μάθημα πραγματοποιείται σε Εργαστήρια του ΟΑΕΔ ή στα οικεία Εργαστηριακά Κέντρα ή στα Σχολικά Εργαστήρια του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων.

Ετησίως, από την 1η Σεπτεμβρίου έως τη 15η Σεπτεμβρίου, οι απόφοιτοι της Τάξης Μαθητείας του σχολικού έτους, που ολοκληρώθηκε την 30ή Αυγούστου του ίδιου έτους, εφόσον το επιθυμούν, μπορούν να παρακολουθούν το Προπαρασκευαστικό Πρόγραμμα Πιστοποίησης, συνολικής διάρκειας 70 ωρών, για την αρτιότερη προετοιμασία τους για τη συμμετοχή τους στις διαδικασίες πιστοποίησης προσόντων, απόκτησης Πτυχίου Ειδικότητας, του ΕΟΠΠΕΠ, οι οποίες διεξάγονται ετησίως το τελευταίο τρίμηνο του έτους.

Εκτύπωση

ypaideias
digi school
Πανελλήνιο Σχολικό Δίκτυο
Τεχνική Στήριξη
Saferinternet.gr