Πληροφορίες για το νέο ΕΠΑΛ

Ο θεσμός του Επαγγελματικού Λυκείου

Από το σχολικό έτος 2013-2014 και εφεξής η λειτουργία του Επαγγελματικού Λυκείου διέπεται κατά κύριο λόγο από τους νόμους:

Θεσμικό Πλαίσιο λειτουργίας Νέου ΕΠΑΛ

Η λειτουργία του Επαγγελματικού Λυκείου έχει σκοπό:

Διάρθρωση σπουδών

Το Επαγγελματικό Λύκειο προσφέρει δύο κύκλους σπουδών, οι οποίοι ανήκουν στο τυπικό εκπαιδευτικό σύστημα:

Δευτεροβάθμιος Κύκλος Σπουδών

Στο «Δευτεροβάθμιο Κύκλο Σπουδών» στα Ημερήσια ΕΠΑΛ λειτουργούν οι Α', Β' και Γ' τάξεις.

Το πρόγραμμα διδασκαλίας της Α'τάξης περιλαμβάνει κοινά για όλους τους μαθητές μαθήματα γενικής παιδείας, μαθήματα προσανατολισμού και μαθήματα επιλογής. Στη Β' τάξη οι μαθητές επιλέγουν Τομέα και και στη Γ' τάξη την αντίστοιχη Ειδικότητα.

epalhierarchy new2

Μεταλυκειακό έτος - Τάξη Μαθητείας

Στο Μεταλυκειακό έτος - Τάξη Μαθητείας (εκπαίδευση στο χώρο εργασίας) εφαρμόζεται:

Τίτλοι Σπουδών και Επαγγελματικά Δικαιώματα

Στους αποφοίτους του "Δευτεροβάθμιου Κύκλου Σπουδών" του Επαγγελματικού Λυκείου χορηγείται:

Οι απόφοιτοι της "Τάξης Μαθητείας" λαμβάνουν Πτυχίο Ειδικότητας επιπέδου 5 μετά την ολοκλήρωση των διαδικασιών πιστοποίησης των προσόντων τους από τον Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π.

Οριζόντια διασύνδεση ΕΠΑΛ και Γενικού Λυκείου

Στη Β' τάξη εγγράφονται οι προαγόμενοι από την Α' τάξη του Γενικού ή του Επαγγελματικού Λυκείου. Οι προαγόμενοι από την Α' Τάξη του Επαγγελματικού Λυκείου δικαιούνται να εγγραφούν στη Β' Τάξη του Γενικού Λυκείου.

connection new 1

Τάξη Μαθητείας

Στην "Τάξη Μαθητείας" εφαρμόζεται πρόγραμμα του εργαστηριακού μαθήματος "Ενισχυτική Εργαστηριακή Εκπαίδευση της Μαθητείας" επτά (7) συνολικά ωρών, το οποίο διδάσκεται στη σχολική μονάδα του ΕΠΑΛ, καθώς και τις σχολικές μονάδες του ΟΑΕΔ, από εκπαιδευτικό προσωπικό του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων και του ΟΑΕΔ για διάρκεια ενός σχολικού έτους.

Στην "Τάξη Μαθητείας" εφαρμόζεται "Πρόγραμμα εκπαίδευσης στο χώρο εργασίας ? Μαθητεία σε εργασιακό χώρο" είκοσι οκτώ (28) ωρών εβδομαδιαίως, επιμερισμένο σε τουλάχιστον τέσσερις (4) ημέρες για ένα σχολικό έτος.

Το "Πρόγραμμα εκπαίδευσης στο χώρο εργασίας ? Μαθητεία σε εργασιακό χώρο" διέπεται από σύμβαση, που συνάπτεται μεταξύ του ΟΑΕΔ και του εργοδότη (φυσικό ή νομικό πρόσωπο, ιδιωτικού ή δημοσίου δικαίου), με επιπρόσθετα κίνητρα πρόσληψης του Μαθητευόμενου μετά το πέρας της μαθητείας. Το εργαστηριακό μάθημα πραγματοποιείται σε Εργαστήρια του ΟΑΕΔ ή στα οικεία Εργαστηριακά Κέντρα ή στα Σχολικά Εργαστήρια του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων.

Ετησίως, από την 1η Σεπτεμβρίου έως τη 15η Σεπτεμβρίου, οι απόφοιτοι της Τάξης Μαθητείας του σχολικού έτους, που ολοκληρώθηκε την 30ή Αυγούστου του ίδιου έτους, εφόσον το επιθυμούν, μπορούν να παρακολουθούν το Προπαρασκευαστικό Πρόγραμμα Πιστοποίησης, συνολικής διάρκειας 70 ωρών, για την αρτιότερη προετοιμασία τους για τη συμμετοχή τους στις διαδικασίες πιστοποίησης προσόντων, απόκτησης Πτυχίου Ειδικότητας, του ΕΟΠΠΕΠ, οι οποίες διεξάγονται ετησίως το τελευταίο τρίμηνο του έτους.

Εκτύπωση