Αμαλιάδα

Εγγραφές μαθητών

Οι διατάξεις που αφορούν εγγραφές - μετεγγραφές - φοίτηση μαθητών/τριών στα Επαγγελματικά Λύκεια καθορίζονται από την Υπουργική απόφαση 133381/Δ4/24-8-2016 (ΦΕΚ 2627/Β/24-8-2016).

Λήψη ΦΕΚ 2627/Β/24-8-2016

Προθεσμίες εγγραφών

Οι εγγραφές των μαθητών/τριών ημερήσιων και εσπερινών ΕΠΑΛ για κάθε σχολικό έτος γίνονται μέχρι την ημερομηνία λήξης του προηγούμενου διδακτικού έτους. Κατ? εξαίρεση μπορεί να γίνει εγγραφή το μήνα Σεπτέμβριο και μέχρι την έναρξη των μαθημάτων για τους μαθητές/τριες που εμποδίστηκαν να εγγραφούν για λόγους ανωτέρας βίας, καθώς και για τους παραπεμπόμενους μαθητές/τριες σε επανεξέταση το Σεπτέμβριο.

Εγγραφές στα ημερήσια Επαγγελματικά Λύκεια

Α' Τάξη

Στην Α΄ Τάξη εγγράφονται χωρίς εξετάσεις, οι κάτοχοι απολυτηρίου Γυμνασίου ή άλλου ισότιμου τίτλου και παρακολουθούν μαθήματα Γενικής Παιδείας και μαθήματα της Ομάδας Προσανατολισμού που έχουν επιλέξει. Συγκεκριμένα:

 1. κάτοχοι απολυτηρίου Γυμνασίου ή άλλου ισότιμου τίτλου
 2. κάτοχοι ενδεικτικού Γ΄ τάξης του παλαιού εξαταξίου Γυμνασίου
 3. από το σχολικό έτος 2016-2017 μαθητές/τριες της Α΄ τάξης παρελθόντων ετών των Τ.Ε.Λ., Λ.Ε.Ν., Ε.Π.Λ. καθώς και οι μαθητές/τριες παρελθόντων ετών της Α΄ τάξης Ημερησίων και Εσπερινών Λυκείων, Ενιαίων Λυκείων.
 4. μαθητές/τριες της Α΄ και Β΄ τάξης του 1ου κύκλου Τ.Ε.Ε.
 5. μαθητές/τριες της Α΄ και Β΄ τάξης των Τ.Ε.Σ.
 6. μαθητές/τριες της Δ΄ τάξης παλαιού εξαταξίου Γυμνασίου
 7. απορριπτόμενοι μαθητές/τριες της Α΄ τάξης του ΕΠΑ.Λ.
 8. μαθητές/τριες της Α΄ και Β΄ τάξης εσπερινής Τ.Ε.Σ. και μαθητές/τριες Α΄ τάξης εσπερινού Τ. Ε.Λ.

Μετεγγραφές

Από το σχολικό έτος 2015 - 2016 και εφεξής μετεγγράφονται μαθητές/τριες της Α΄ τάξης Ημερησίων και Εσπερινών ΓΕ.Λ. και ΕΠΑ.Λ. και Β΄ τάξης εσπερινών ΓΕ.Λ. ή Ε.Λ.

Β' Τάξη

Στη Β' Τάξη εγγράφονται μαθητές που προήχθησαν από την Α΄ τάξη του Γενικού ή Επαγγελματικού Λυκείου.

Οι μαθητές εντάσσονται με αίτησή τους σε ειδικότητα που επιθυμούν, ανεξαρτήτως των μαθημάτων προσανατολισμού που παρακολούθησαν στην Α΄ Τάξη. Παρακολουθούν Μαθήματα Γενικής Παιδείας και τα Μαθήματα Ειδικότητας του τομέα που επέλεξαν.

Επιπλέον, στη Β' Τάξη μπορούν να εγγραφούν:

 1. κάτοχοι πτυχίου Α΄ κύκλου Τ.Ε.Ε.
 2. κάτοχοι πτυχίου Β΄ κύκλου Τ.Ε.Ε. και των ισοτίμων με αυτούς τίτλων σπουδών.
 3. μαθητές/τριες της Ε΄ και ΣΤ΄ τάξης του παλαιού εξαταξίου Γυμνασίου.
 4. από το σχολικό έτος 2016 - 2017 μαθητές/τριες παρελθόντων ετών της Β΄ και Γ΄ Τ.Ε.Λ., Λ.Ε.Ν., Ε.Π.Λ. καθώς και οι μαθητές/τριες παρελθόντων ετών της Β΄ και Γ΄ τάξης Ημερησίων και της Γ΄ τάξης Εσπερινών ΓΕ.Λ., Ενιαίου Λυκείου.
 5. μαθητές/τριες του 2ου κύκλου Τ.Ε.Ε.
 6. από το σχολικό έτος 2016 - 2017 οι προαχθέντες της Α΄ τάξης των Τ.Ε.Λ., ΛΕΝ, Ε.Π.Λ. καθώς και οι προαχθέντες της Α΄ τάξης Ημερησίων Ενιαίων Λυκείων.
 7. προαχθέντες της Δ΄ τάξης του παλαιού εξαταξίου Γυμνασίου.
 8. κάτοχοι πτυχίου Τ.Ε.Σ. και των ισοτίμων με αυτούς τίτλων σπουδών.
 9. μαθητές/-τριες που προήχθησαν από τη Β΄ τάξη ΕΠΑ.Λ. του Ν. 3475/2006 και επιθυμούν να φοιτήσουν σε διαφορετικό τομέα.
 10. μαθητές/-τριες που προήχθησαν από τη Β΄ τάξη ΕΠΑ.Λ. του Ν. 4186/2013 και επιθυμούν να φοιτήσουν σε διαφορετική ειδικότητα.
 11. απορριπτόμενοι της Β΄ τάξης ΕΠΑ.Λ.
 12. κάτοχοι πτυχίου ΕΠΑ.Σ.
 13. κάτοχοι πτυχίου ΕΠΑ.Λ. του Ν. 3475/2006 σε άλλο τομέα από αυτόν που ανήκει η ειδικότητα του τομέα του οικείου τίτλου σπουδών τους.
 14. μαθητές/τριες της Γ΄ τάξης Εσπερινού Τ.Ε.Λ.
 15. κάτοχοι απολυτηρίου Γενικού ή Επαγγελματικού Λυκείου, του Ν. 4186/2013 και των ισοτίμων με αυτούς τίτλων σπουδών καθώς και οι κάτοχοι αντίστοιχου πολυτηρίου Λυκείου της αλλοδαπής. (Προσοχή: μόνο για λήψη πτυχίου και όχι απολυτηρίου)
 16. μαθητές/τριες της Β΄ τάξης εσπερινού Τ.Ε.Λ.

Μετεγγραφές

Από το σχολικό έτος 2015 - 2016 και εφεξής στην Β' Τάξη μετεγγράφονται:

 1. προαχθέντες της Α΄ τάξης Ημερησίων και Εσπερινών ΓΕ.Λ.
 2. μαθητές/τριες της Β΄ τάξης Ημερησίων ΓΕ.Λ.
 3. μαθητές/τριες της Γ΄ τάξης Ημερησίων και Εσπερινών ΓΕ.Λ.
 4. μαθητές/τριες της Δ΄ τάξης Εσπερινών ΓΕ.Λ.

Γ' Τάξη

Στη Γ΄ Τάξη εγγράφονται:

 1. οι προαχθέντες από τη Β΄ τάξη ΕΠΑ.Λ. του Ν. 4186/2013 στην ίδια ειδικότητα
 2. οι απορριπτόμενοι μαθητές/τριες της Γ΄ τάξης ΕΠΑ.Λ. του Ν. 4186/2013 στην ίδια ειδικότητα του ίδιου τομέα.

Παρακολούθηση μαθημάτων

 1. Οι κάτοχοι απολυτηρίου Γενικού Λυκείου (ΓΕ.Λ.), Τεχνικού Επαγγελματικού Λυκείου (Τ.Ε.Λ.), Ενιαίου Πολυκλαδικού Λυκείου (Ε.Π.Λ.), Επαγγελματικού Λυκείου (ΕΠΑ.Λ.) ή άλλου ισοτίμου απολυτηρίου Λυκείου ή αντιστοίχου απολυτηρίου Λυκείου της αλλοδαπής οι οποίοι εγγράφονται στη Β΄ τάξη του ΕΠΑ.Λ. παρακολουθούν μόνο τα μαθήματα Τομέα και Ειδικότητας για την απόκτηση μόνο Πτυχίου Ειδικότητας του Ν. 4186/2013 όπως τροποποιήθηκε από το Ν. 4386/2016 (Α΄ 83).
 2. Οι κάτοχοι πτυχίου Τ.Ε.Ε. Β΄ κύκλου ή άλλου ισοτίμου πτυχίου (και όχι απολυτηρίου) οι οποίοι εγγράφονται στη Β΄ τάξη του ΕΠΑ.Λ. δύνανται να επιλέξουν εγγράφως είτε την απόκτηση μόνο Πτυχίου Ειδικότητας του Ν. 4186/2013 όπως τροποποιήθηκε από το Ν. 4386/2016 (Α΄ 83), διαφορετικής με το εν ισχύ πτυχίο της ειδικότητάς τους, οπότε απαλλάσσονται από την παρακολούθηση των μαθημάτων Γενικής Παιδείας, είτε να παρακολουθήσουν όλα τα μαθήματα Γενικής Παιδείας, Τομέα και Ειδικοτήτων για την απόκτηση μόνο Πτυχίου Ειδικότητας του Ν. 4186/2013 όπως τροποποιήθηκε από το Ν. 4386/2016 (Α΄ 83).
 3. Οι κάτοχοι πτυχίου Τ.Ε.Σ. και των ισοτίμων με αυτούς τίτλων σπουδών, οι κάτοχοι πτυχίου ΕΠΑ.Σ., οι οποίοι εγγράφονται στη Β΄ τάξη του ΕΠΑ.Λ. παρακολουθούν όλα τα μαθήματα Γενικής Παιδείας, Τομέα και Ειδικότητας για την απόκτηση Απολυτηρίου και Πτυχίου Ειδικότητας ΕΠΑ.Λ. του Ν. 4186/2013 όπως τροποποιήθηκε από το Ν. 4386/2016 (Α΄ 83), εφόσον δεν είναι κάτοχοι απολυτηρίου ΓΕ.Λ. ή ΕΠΑ.Λ. ή ισοτίμων με αυτούς τίτλων σπουδών.
 4. Οι κάτοχοι πτυχίου Τ.Ε.Σ. και των ισοτίμων με αυτούς τίτλων σπουδών, οι κάτοχοι πτυχίου ΕΠΑ.Σ., οι οποίοι εγγράφονται στη Β΄ τάξη του ΕΠΑ.Λ. παρακολουθούν μόνο τα μαθήματα Τομέα και Ειδικότητας για την απόκτηση μόνο Πτυχίου Ειδικότητας ΕΠΑ.Λ. του Ν. 4186/2013 όπως τροποποιήθηκε από το Ν. 4386/2016 (Α΄ 83), εφόσον είναι κάτοχοι απολυτηρίου ΓΕ.Λ. ή ΕΠΑ.Λ. ή ισοτίμων με αυτούς τίτλων σπουδών.
 5. Οι κάτοχοι πτυχίου ΕΠΑ.Λ., οι οποίοι εγγράφονται στη Β΄ τάξη του ΕΠΑ.Λ. παρακολουθούν όλα τα μαθήματα Γενικής Παιδείας, Τομέα και Ειδικότητας για την απόκτηση Απολυτηρίου και Πτυχίου άλλης Ειδικότητας ΕΠΑ.Λ. του Ν. 4186/2013 όπως τροποποιήθηκε από το Ν. 4386/2016 (Α΄ 83), εφόσον δεν είναι κάτοχοι απολυτηρίου ΓΕ.Λ. ή ΕΠΑ.Λ. ή ισοτίμων με αυτούς τίτλων σπουδών.
 6. Οι κάτοχοι πτυχίου ΕΠΑ.Λ., οι οποίοι εγγράφονται στη Β΄ τάξη του ΕΠΑ.Λ. παρακολουθούν μόνο τα μαθήματα Τομέα και Ειδικότητας για την απόκτηση μόνο Πτυχίου άλλης Ειδικότητας ΕΠΑ.Λ. του Ν. 4186/2013 όπως τροποποιήθηκε από το Ν. 4386/2016 (Α΄ 83), εφόσον είναι κάτοχοι απολυτηρίου ΓΕ.Λ. ή ΕΠΑ.Λ. ή ισοτίμων με αυτούς τίτλων σπουδών.

Δικαιολογητικά εγγραφής

Για την εγγραφή μαθητή/τριας απαιτούνται τα ακόλουθα δικαιολογητικά:

  1. Απολυτήριο γυμνασίου ή ενδεικτικό Γ τάξης του παλαιού εξαταξίου γυμνασίου ή
  2. Φωτοαντίγραφο πτυχίου ή απολυτηρίου (άρθρο 1 του Ν. 4250/2014, Α΄ 74) για όλες τις περιπτώσεις όπου αυτό αποτελεί τυπικό προσόν κατά τις διατάξεις του προηγούμενου άρθρου. Στην περίπτωση αυτή, για να ολοκληρωθεί η εγγραφή, το ΕΠΑ.Λ. στο οποίο γίνονται οι εγγραφές πρέπει με έγγραφό του να ζητήσει επαλήθευση τίτλου και ακριβές απόσπασμα του Μητρώου του/της μαθητή/τριας από το σχολείο έκδοσης του πτυχίου, απολυτηρίου ή
  3. Πιστοποιητικό σπουδών του/της μαθητή/τριας από το σχολείο στο οποίο φοιτούσε ή από το σχολείο στο οποίο φυλάσσονται τα αρχεία σχολείου που καταργήθηκε. Στην περίπτωση αυτή, για να ολοκληρωθεί η εγγραφή, το σχολείο που εκδίδει το πιστοποιητικό σπουδών στέλνει το Ατομικό Δελτίο του/της μαθητή/τριας επισημοποιημένο στο σχολείο που γίνεται η εγγραφή, με την παρατήρηση ότι αυτό επέχει θέση επίσημου τίτλου εγγραφής.
   Σε όλες τις περιπτώσεις εγγραφής, αν έχει κατατεθεί πρωτότυπος τίτλος (απολυτήριο Γυμνασίου), αυτός δεν επιστρέφεται.
 1. Υπεύθυνη δήλωση για την κηδεμονία του/της μαθητή/τριας. Κηδεμόνας του/της μαθητή/τριας, εφόσον αυτός είναι ανήλικος/η, είναι ο πατέρας ή η μητέρα και απουσία αυτών ή κωλυομένων από τον νόμο, ο έχων την επιμέλεια αυτού, σύμφωνα με τις διατάξεις του Αστικού Κώδικα, ή το υπό τούτου νομίμως κατά περίπτωση ή παγίως εξουσιοδοτημένο ενήλικο μέλος της οικογένειάς του/της.
 2. Υπεύθυνη δήλωση του κηδεμόνα του/της μαθητή/τριας ή του/της ιδίου/ας, αν είναι ενήλικος/η για τον τομέα και την ειδικότητα που επιθυμεί να παρακολουθήσει. Η δήλωση αυτή μπορεί να τροποποιηθεί το αργότερο την 30η Σεπτεμβρίου κάθε διδακτικού έτους.
 3. Υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599/1986, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, του κηδεμόνα του/της μαθητή/τριας ή του/της ιδίου/ας, αν είναι ενήλικος/η, σχετικά με τη διπλή φοίτηση σύμφωνα με το άρθρο 5 της παρούσας απόφασης.
 4. Υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599/1986, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, του κηδεμόνα του/της μαθητή/τριας ή του/της ιδίου/ας, αν είναι ενήλικος/η, ότι δεν κατέχει πτυχίο, ούτε οφείλει μαθήματα προς απόκτηση πτυχίου, ίδιας ειδικότητας και επιπέδου με αυτό που επιθυμεί να αποκτήσει με την εγγραφή του/της, λαμβάνοντας υπόψη το άρθρο 20 της παρούσας απόφασης.
 5. Υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599/1986, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, του κηδεμόνα του/της μαθητή/τριας ή του/της ιδίου/ας, αν είναι ενήλικος/η:
  1. ότι δεν κατέχει απολυτήριο τίτλο σπουδών, ούτε οφείλει μαθήματα προς απόκτηση απολυτηρίου, προκειμένου ο/η μαθητής/τρια να αποκτήσει Απολυτήριο και Πτυχίο Ειδικότητας του Ν. 4186/2013 (Α΄ 193), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει ή
  2. ότι κατέχει απολυτήριο τίτλο σπουδών, ή οφείλει μαθήματα προς απόκτηση απολυτηρίου, προκειμένου ο/η μαθητής/τρια να αποκτήσει μόνο Πτυχίο Ειδικότητας του Ν. 4186/2013 (Α΄ 193), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
 6. Πιστοποιητικό του δήμου ή της κοινότητας στα Μητρώα της οποίας είναι εγγεγραμμένος ο/η μαθητής/τρια στην περίπτωση που δεν έχει αστυνομική ταυτότητα, ώστε να καταχωρίζονται τα στοιχεία του/της μαθητή/τριας που ορίζονται στο άρθρο 4 της παρούσας απόφασης.

Εκτύπωση

ypaideias
digi school
Πανελλήνιο Σχολικό Δίκτυο
Τεχνική Στήριξη
Saferinternet.gr